วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ชุดที่ 1

1 comments
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อใด
ก. วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ข. วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ค. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550*
ง. วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550

2. เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยไปอย่างไร
ก. วินิจฉัยตามหลักกฎหมายสากล
ข. วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป
ค. วินิจฉัยตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข*
ง. ถูกทุกข้อ

3. การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิ่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
ก. ศักดิ์ครีความเป็นมนุษย์
ข. สิทธิและเสรีภาพ
ค. ความเสมอภาค
ง. ถูกข้อ ก และ ข* 

4. บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิเสรีภาพของตนเพียงใด
ก.ไม่ ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข.ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ
ค. ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ง. ถูกทุกข้อ* 

5. การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. กระทำได้
ข. แล้วแต่กรณีไป
ค. แล้วแต่ความผิด
ง. กระทำไม่ได้* 

6. บุคคลย่อมมีสิทธิในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. 12 ปี*
ข. 13 ปี
ค. 15 ปี
ง. 16 ปี

7. ผู้มีอายุเกินกี่ปี และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ และความช่วยเหลือจากรัฐ
ก. 60 ปี*
ข. 65 ปี
ค. 70 ปี
ง. 75 ปี

8. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด
ก. 150 คน
ข. 480 คน* (แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน, สัดส่วน 80 คน)
ค. 500 คน
ง. 630 คน

9. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
ก. 76 คน
ข. 74 คน
ค. 150 คน* (เลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน , ที่เหลือมาจากการสรรหา)
ง. 480 คน

10. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกำหนดคราวละกี่ปี
ก. 4 ปี
ข. 5 ปี
ค. 6 ปี*
ง. 7 ปี

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 พฤษภาคม 2555 15:58

    ข้อ 8 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ 2550 มีจำนวน 500 คนนะคะ โดยแบ่งเป็นแบ่งเขตเลือกตั้ง 375 คน และบัญชีรายชื่อ 125 คน

    ตอบลบ